دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 

 بررسی رابطه رهبر عضو و اعتماد به همکاران با رضایت شغلی کارکنان گروه صنعتی فومن شیمی

 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

 

عوامل مؤثر بر رضایت شغلی

به طور کلی سه بعد مهم در رضایت شغلی تشخیص داده شده است که عبارتند از:

1- رضایت شغلی پاسخی عاطفی به شرایط یا وضعیت شغل است؛

2- رضایت شغلی اغلب در ارتباط با حد برآورده شدن نیازها و انتظارات تعیین می شود؛

3- رضایت شغلی منبعث از چند نگرش وابسته به هم است.

اسمیت کندال و هیولین پنج بعد شغلی پیشنهاد کرده اند که عبارتند از: ماهیت شغل، دستمزد، فرصت ارتقا، مدیر و همکاران. این ابعاد از مهم ترین ویژگی های شغل هستند که افراد به آنها پاسخ مثبت نشان می دهند. رضایت شغلی به جهت گیری کلی و عاطفی فرد نسبت به نقش کاری اش اشاره دارد. این مفهوم باید از رضایتی که فرد از جنبه های مختلف و جداگانة شغلش دارد، متمایز شود. در واقع، رضایت شغلی به عنوان نگرش کلی فرد نسبت به شغلش مفهومی کلی است، اگرچه این مفهوم خلاف این واقعیت نیست که این نگرش کلی، چندبعدی نیز است. فرض این است که اشخاص قادرند جنبه های خاص رضایت از شغلشان را در مقابل جنبه های نیتی، تعدیل کنند و به نگرش مرکبی از شغل به صورت یک کل برسند.

از نظر فلدمن (1995) مهم ترین منابع ایجادکنندة رضایت شغلی عبارتند از:

1- شرایط کاری و دستمزدها که حاصل مطالعات مهندسی صنعت مدیریت علمی است؛

2- گروه کاری و سرپرستی که از نهضت روابط انسانی تأثیر پذیرفته است؛

3- خود شغل و فرصت های شغلی که به ماهیت شغل توجه دارد.

به طور کلی رضایت شغلی را در سه شکل می توان خلاصه کرد:

شکل اول: ت های سازمانی مانند حقوق و مزایا، ارتقا در سازمان و امنیت شغلی؛

شکل دوم: افراد حاضر در محیط کار، شامل سرپرستان و همکاران؛

شکل سوم: خود شغل.

مطالعات مختلف در زمینة رضایت شغلی نشان می دهد که متغیرهای زیادی با رضایت شغلی ارتباط دارند که می توان آنها را به چهار گروه تقسیم کرد:

1- عوامل فردی؛ 2- عوامل سازمانی؛ 3- عوامل محیطی؛ 4- ماهیت کار

کیمبل وای(1370) نیز در شناسایی عوامل مؤثر بر رضایت افراد از کار، متغیرهای زیر را مطرح می کند:

1- خاطر جمعی و آسایش در زندگی؛ 2- شرایط مطلوب کار؛ 3- احساس علاقه و وابستگی؛ 4- رفتار از روی عدل و انصاف؛ 5-احساس موفقیت در کار و رشد صنع؛ 6-  شرکت در تعیین خط مشی کار؛ 7- تشخیص زحمات و خدمات انجام گرفته و قدرشناسی؛ 8- احترام به خود(خدایاری فرد، 1388).

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

– اهداف تحقیق

اهداف تحقیق حاضر به شرح زیر می باشد:

1- بررسی رابطه بین اعتماد به همکاران و تبادل رهبر- عضو

2- بررسی رابطه بین تبادل رهبر- عضو و رضایت شغلی

3- بررسی رابطه بین اعتماد و رضایت شغلی

4- سنجش سطح رضایت شغلی کارکنان

5- سنجش سطح اعتماد بین همکاران

6- سنجش سطح کیفی رابطه کارمند و سرپرست

 

اجرای طرح هادی روستایی بر زندگی روستائیان-پایان نامه ارشد مدیریت

پایان نامه ارشد مدیریت:سنجش اجرای طرح هادی در بهبود کیفیت زندگی روستاییان

پایان نامه بررسی رابطه بین اعتماد به همکاران و تبادل رهبر- عضو

شغلی ,رضایت ,  ,رابطه ,شغل ,های ,رضایت شغلی ,بررسی رابطه ,پایان نامه ,رهبر عضو ,رابطه بین

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
رایانه کار کافه منشی hakimblogA فرهنگ و هنر مهدویت(mahdaviat) با Bitcoin5b ارز دیجیتال را قورت دهید!! موفقیت تو شرکت صنعتگران فیلتر زندگان مسیر سبز خانه هوشمند و هوشمند سازی ساختمان